Ynnizin's Seventh Onyx
SE UCH, NO UCH, FI UCH, INT UCH, SE V-06 Ynnizin's Seventh Onyx, "Onny", Sweden